از رسول خدا (ص ) نقل شده است که : الصدقة بعشرة ، و القرض بثمانى عشرة و صلة

الاخوان بعشرین ، وصلة الرحم باءذبع و عشرین .

 
امام سجاد (ع ) فرمود: هیچ گامى که در راه خداوند برداشته مى شود نزد او محبوب تر از

دو گام نیست ؛ گامى که موجب مى شود صف مؤ منین در میدان جهاد و مبارزه در راه خدا

استوار و آسیب ناپذیر شود، و گامى که به عنوان صله رحم برداشته مى شود؛ رحمى که از

 او بریده است .


فواید صله رحم : 


جلب محبت ، سهولت حسابرسى ، مصونیت از گناه از جمله آثار مطلوب و طبیعى صله رحم

 است . در حدیث آمده است :  بدون شک صله رحم و نیکى کردن موجب سهولت در

حسابرسى و مصونیت از گناهان مى شود.


رفع فقر، نابودى گناهان ، برکت ، دستیابى به حسنات ، افزایش طول عمر، دخول در جنت ،

 حراست و حفظ نعمت ، آبادى دیار، کمک الهى ، افزایش رزق ، پیدایش اخلاق نیک ،

 خوشنودى ائمه از دیگر آثار و نتایج صله رحم به شمار مى روند.

 

 


از رسول خدا (ص ) نقل شده است که : الصدقة بعشرة ، و القرض بثمانى عشرة و صلة

الاخوان بعشرین ، وصلة الرحم باءذبع و عشرین .

 
امام سجاد (ع ) فرمود: هیچ گامى که در راه خداوند برداشته مى شود نزد او محبوب تر از

دو گام نیست ؛ گامى که موجب مى شود صف مؤ منین در میدان جهاد و مبارزه در راه خدا

استوار و آسیب ناپذیر شود، و گامى که به عنوان صله رحم برداشته مى شود؛ رحمى که از

 او بریده است .


فواید صله رحم : 


جلب محبت ، سهولت حسابرسى ، مصونیت از گناه از جمله آثار مطلوب و طبیعى صله رحم

 است . در حدیث آمده است :  بدون شک صله رحم و نیکى کردن موجب سهولت در

حسابرسى و مصونیت از گناهان مى شود.


رفع فقر، نابودى گناهان ، برکت ، دستیابى به حسنات ، افزایش طول عمر، دخول در جنت ،

 حراست و حفظ نعمت ، آبادى دیار، کمک الهى ، افزایش رزق ، پیدایش اخلاق نیک ،

 خوشنودى ائمه از دیگر آثار و نتایج صله رحم به شمار مى روند.