چند نکته در باب جلب و رفع حاجات :

 

۱- هر روز ۳۷ مرتبه گفتن :یا اِلهَ اَلاَوَّلینَ وَ اَلاخِرینَ   اکسیر است

منبع : ختوم و اذکار صفحه ۹۳

 

۲- گفتن اسم  الله  ۴۵۰۰  مرتبه برای حل مشکلات اکسیر اعظم است

منبع : مخزن تعویذات عملیه صفحه ۸۳

 

۳- برای جمیع حاجات خواندن ۴۰ مرتبه سوره حمد بین نافله صبح  و نماز صبح تاثیر عظیمی دارد

منبع : مخزن تعویذات عملیه صفحه ۸۴