ثواب ختومات روزه در ماه رجب :

 

فضیلت ختم دو روز روزه در ماه رجب :

از رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  روایت شده که فرمودند : هر که از ماه رجب دو روز را روزه

بگیرد آن کرامتی را که برای او در نزد خداوند است  توصیف کننده ای از اهل آسمان  و زمین نمی تواند

وصفش کند و برای او به مانند پاداش بدست آمده در طول عمر ده نفر از راستگویان نوشته می شود

که عمر آنان خیلی باشد در روز قیامت به مانند همه آنانی که ایشان شفاعت می کنند شفاعت

می کند و به همراه ایشان محشور میشود  تا اینکه وارد بهشت شده و از دوستان آنان می گردد

 

فضیلت ختم سه روز روزه در ماه رجب :

از رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  روایت شده که فرمودند : هر که از ماه رجب سه روز را روزه

بگیرد خداوند عزوجل میان او و آتش خندق یا مانعی قرار می دهد که طول آن راه هفتاد سال است و

خداوند عزوجل در موقع افطار به او می فرماید : حقت بر من واجب گردید و محبت و دوستی ات بر من

لازم گشت . فرشتگانم شما را شاهد می گیرم که من گناهان گذشته و آینده او را بخشیدم