پاداش ختم سیزده روز روزه در ماه رجب :

 رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب سیزده روز را روزه بگیرد در روز

قیامت برای او سفره ای از یاقوت سبز در سایه عرش انداختم می شود که ستون های آن از مروارید

است که از جهان هفت بار پهناورتر است و بر آن سینی هایی از مروارید و یاقوت قرار داده شده که در

هر سینی هفتاد هزار رنگ غذا هست که رنگی از آن با رنگ دیگر و بویی با بوی دیگر تشبیه نیست

پس از آن تناول می کند در حالیکه مردم در سختی زیاد و دشواری بزرگ روز قیامت قرار دارند