پاداش ختم بیست و یک روز روزه در ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب بیست و یک روز را روزه بگیرد روز

قیامت گروهی را به اندازه اقوام ربیعه و مُضر شفاعت می کند که همه آن ها از خطاکاران و گناهکاران

باشند