پاداش ختم بیست و پنج روز روزه در ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب بیست و پنج روز را روزه بگیرد

 وقتیکه از قبرش بیرون می آید هفتاد هزار فرشته تا به استقبال او می آیند که دردست هر یک از

آنان پرچمی از مروارید و یاقوت و با آنان هدایایی از پیراهنهای زینتی است پس می گویند ای دوست

خدا رهایی به سوی پرودگارت . پس او از اولین مردمی است که وارد بهشت های عدن می شود و

با مقربین آنها که خداوند از ایشان خشنود و ایشان از او خشنود گشته اند که آن رستگاری بزرگ

است