پاداش ختم سی روز روزه در ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند :هر که از ماه رجب سی روز را روزه بگیرد صدا زننده ای

از آسمان صدا میزند : ای بنده خدا اما گذشته ات را آمرزیدیم پس در باقیمانده عمر از نو شروع کن

خداوند عزوجل در تمام بهشت ها در هر بهشتی چهل هزار شهر ( از طلا ) به او می دهد که در هر

شهری چهل میلیون کاخ قرار دارد که در هر کاخی چهل میلیون خانه است در هر خانه چهل میلیون

سفره از طلا و بر هر سفره ای چهل میلیون سینی و بر هر سینی چهل میلیون رنگ غذا و نوشیدنی

است که هر غذا و نوشیدنی آن رنگ جداگانه ای دارد و در هر خانه ای چهل میلیون تخت از طلا قرار

دارد طول هر تختی هزار زرع در دو هزار زرع و بر هر تختی دختری از دختران که بر سر آن سیصد هزار

زلف از نور است که هر زلف آن یک میلیون خدمتکار جوان را با خود می برد که با مشک و عنبر خوشبو

است تا اینکه روزه دار ماه رجب به آن برسد این مال کسی است که تمام ماه رجب را روزه بگیرد