پاداش ختم روزه روز اول ماه رجب :

از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود : نوح علیه السلام صدای کشتی را بر روی

کوه جودی شنید و ترسید .پس سرش را از یک طرف کشتی بیرون آورد دسش را بلند کرده

با انگشت اشاره  کرد می گفت  رهما اتقن  و معنای این دو کلمه این بود که : پروردگار را نیکو

فرما و نوح علیه السلام در روز اول ماه رجب سوار کشتی شد و به همراهان خود از جن و انس

دستور داد که آن روز را روزه بگیرند و گفت : هر کس از شما که این روز را روزه بگیرد آتش در او به

اندازه یک سال راه دور می شود

و نیز امام باقر علیه السلام از پدرش از جدش علیه السلام آورده که گفت  رسول خدا صل الله علیه

و آله فرمودند : هر کس روز اول ماه رجب را روزه بگیرد بهشت بر او واجب می شود