اهمیت روزه ماه رجب

از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند : بندگانم را وارد بهشت سازید و سپس

امام صادق علیه السلام فرمود : این پاداش کسی است که چیزی را از ماه رجب را اگر چه که یک

روز در اول و وسط و آخرش باشد روزه گرفته است

زمانیکه روز قیامت فرا رسید صدا زننده ای از درو ن عرش صدا می زند که کجایید رجبی ها ؟

پس مردمی بپا می خیزند که صورتهایشان برای اهل قیامت می درخشد به سرشان تاج فرشته

و یا پادشاهی است که با مروارید و یاقوت آراسته شده و با هر یک از آنها هزار فرشته از طرف راست

و هزار فرشته از طرف چپ است و می گویند : ای بنده خدا کرامت خداوند عزوجل گوارایت باد سپس

صدایی از جانب خداوند جل جلاله می آید که : ای مردان و زنان از بندگانم ! به عزت و شکوهم سوگند

که بازگشت به شما را نیکو و عطایتان را فراوان می سازم و از بهشت اتاق هایی به شما می دهم که

از زیر آن رودخانه هایی جاری است که در آن جاودانه اید و نیکو پاداش عمل کنندگان است . شما با

میل خودتان در ماهی که احترامش را بزرگ داشته و حقش را واجب دانسته ام روزه گرفتید فرشتگانم

این زنان و مردان از پاداش ختم یک روز روزه در ماه رجب .