) برای برآمدن تمام حوائج دنیا و آخرت مداومت بر این اسم مبارک «یا الرحیم» نافع است و هر کس این اسم را ورد خود قرار دهد سؤال نمی‌نماید از خداوند چیزی را مگر آن که به او عطا می‌فرماید و اگر کسی در مهمی فرو مانده باشد چون بر این اسم مداومت نماید گشایش در کارش پیدا شود. عدد کبیر اسم «الرحیم» 258 مرتبه می‌باشد.

2) هر که در سجده 21 بار «یا ذالجلال و الاکرام» بگوید هر حاجت او روا گردد. و اگر عدد این اسماء با عدد نام خود و نام هر که خواهد در شرف زهر (پنج در پنج) بنهد آن کس مطیع او گردد و اگر در اول هر دعا «یا ذالجلال و الاکرام» را بیشتر گوید زودتر به مقصد می‌رسد و دارنده این مربع خواص بسیار ببیند:

 

 

 

 

یا ذا

الجلال

و

الاکرام

و

الاکرام

یا ذا

الجلال

الاکرام

و

الجلال

یا ذا

الجلال

یا ذا

الاکرام

و

 

3) هر که چهل روز هر روز پنج عدد تکسیر تکرار کند نام مقدس «یا بصیر» را و عدد تکسیر شیخ مغرب 1665 است و پنج عدد تکسیر 8325 و مع صدر و مؤخر 16650 است و شرایط ختم کم خوردن و کم گفتن و کم خفتن و نظر از محارم نگاه داشتن و اگر میسر شود در شب خواند و اگر اکثر اوقات در خلوت باشد تا جمیع مرادات دین و دنیا و صفای ظاهر و باطن و مهمی و مقصدی که دارد جمله به مدعای او گردد و کارهای پریشان او جمع گردد و او را جلای قلبی حاصل شود که هر کسی از پیش وی گذرد، ضمیر و مزاج وخوی بلکه اسم او را هم بداند از بزرگوای این اسم و بعد از وقوع مراد هر روز شانزده 16650 نوبت که عدد تکسیر است بخواند و اگر میسر گردد بعد از هر نماز 302 نوبت بخواند و در آن حالت مستفیم گردد و مقیم ماند و مقاصد او بی سعی او برآورده گردد.

 4) هر که تا سه شب، یک در میان یعنی از شش شب سه شب خوانده شود در ثلث آخر شب با حضور قلب دست بردارد و هر شبی 1424 مرتبه بگوید (یا باسط) حاجتش روا می شود. خصوصاٌ به جهت معیشت گویند بسیار مجرب است.

5) و هر که را مهمی پیش آید باید که در سه شب در نیمه شب برخیزد و وضو سازد و دو رکعت نماز حاجت بگذارد و در مسجد یا در خانه رود و سر برهنه کند و دستها به درگاه خدا بلند بردارد و 100 این اسم مبارک «یا وهاب» را بخواند و حاجت عرض کند که حاجتش در برآورده می‌شود.

6) برای برآمدن حوائج و مقاصد، نوشتن این اسم  مبارک «المقیت» بر کوزه پرآب و نوشیدن از آن مجرب است.

7)  جهت باز شدن تمام گره‌ها و رفع مشکلات در هر روز 77 مرتبه ذکر «الودود» خوانده شود.

8) هر که هر روز 33000 بار اسم مقدس «یا باطن» را بگوید و مداومت کند به این اسم، خداوند او را از همه چیز بی‌نیاز می‌کند.

9) هر که هر روز 80 نوبت بخواند این اسم مبارک «یا لطیف» را از هیچ کاری ناکام نگردد و مهمات او را کفایت کند.

10) هر که طالب فرزند باشد به ذکر این اسم مبارک «یا مُبْدِئُ » قیام کند و دایم در دل خواند وقت صحبت با حلال خود و اگر زن و شوهر هر دو مداومت کنند خداوند به آنها بچه صالح کرامت کند. و اگر زن حامله‌ای این اسم را زیاد بخواند وضع حمل بر او آسان شود.

 

 


) برای برآمدن تمام حوائج دنیا و آخرت مداومت بر این اسم مبارک «یا الرحیم» نافع است و هر کس این اسم را ورد خود قرار دهد سؤال نمی‌نماید از خداوند چیزی را مگر آن که به او عطا می‌فرماید و اگر کسی در مهمی فرو مانده باشد چون بر این اسم مداومت نماید گشایش در کارش پیدا شود. عدد کبیر اسم «الرحیم» 258 مرتبه می‌باشد.

2) هر که در سجده 21 بار «یا ذالجلال و الاکرام» بگوید هر حاجت او روا گردد. و اگر عدد این اسماء با عدد نام خود و نام هر که خواهد در شرف زهر (پنج در پنج) بنهد آن کس مطیع او گردد و اگر در اول هر دعا «یا ذالجلال و الاکرام» را بیشتر گوید زودتر به مقصد می‌رسد و دارنده این مربع خواص بسیار ببیند:

 

 

 

 

یا ذا

الجلال

و

الاکرام

و

الاکرام

یا ذا

الجلال

الاکرام

و

الجلال

یا ذا

الجلال

یا ذا

الاکرام

و

 

3) هر که چهل روز هر روز پنج عدد تکسیر تکرار کند نام مقدس «یا بصیر» را و عدد تکسیر شیخ مغرب 1665 است و پنج عدد تکسیر 8325 و مع صدر و مؤخر 16650 است و شرایط ختم کم خوردن و کم گفتن و کم خفتن و نظر از محارم نگاه داشتن و اگر میسر شود در شب خواند و اگر اکثر اوقات در خلوت باشد تا جمیع مرادات دین و دنیا و صفای ظاهر و باطن و مهمی و مقصدی که دارد جمله به مدعای او گردد و کارهای پریشان او جمع گردد و او را جلای قلبی حاصل شود که هر کسی از پیش وی گذرد، ضمیر و مزاج وخوی بلکه اسم او را هم بداند از بزرگوای این اسم و بعد از وقوع مراد هر روز شانزده 16650 نوبت که عدد تکسیر است بخواند و اگر میسر گردد بعد از هر نماز 302 نوبت بخواند و در آن حالت مستفیم گردد و مقیم ماند و مقاصد او بی سعی او برآورده گردد.

 4) هر که تا سه شب، یک در میان یعنی از شش شب سه شب خوانده شود در ثلث آخر شب با حضور قلب دست بردارد و هر شبی 1424 مرتبه بگوید (یا باسط) حاجتش روا می شود. خصوصاٌ به جهت معیشت گویند بسیار مجرب است.

5) و هر که را مهمی پیش آید باید که در سه شب در نیمه شب برخیزد و وضو سازد و دو رکعت نماز حاجت بگذارد و در مسجد یا در خانه رود و سر برهنه کند و دستها به درگاه خدا بلند بردارد و 100 این اسم مبارک «یا وهاب» را بخواند و حاجت عرض کند که حاجتش در برآورده می‌شود.

6) برای برآمدن حوائج و مقاصد، نوشتن این اسم  مبارک «المقیت» بر کوزه پرآب و نوشیدن از آن مجرب است.

7)  جهت باز شدن تمام گره‌ها و رفع مشکلات در هر روز 77 مرتبه ذکر «الودود» خوانده شود.

8) هر که هر روز 33000 بار اسم مقدس «یا باطن» را بگوید و مداومت کند به این اسم، خداوند او را از همه چیز بی‌نیاز می‌کند.

9) هر که هر روز 80 نوبت بخواند این اسم مبارک «یا لطیف» را از هیچ کاری ناکام نگردد و مهمات او را کفایت کند.

10) هر که طالب فرزند باشد به ذکر این اسم مبارک «یا مُبْدِئُ » قیام کند و دایم در دل خواند وقت صحبت با حلال خود و اگر زن و شوهر هر دو مداومت کنند خداوند به آنها بچه صالح کرامت کند. و اگر زن حامله‌ای این اسم را زیاد بخواند وضع حمل بر او آسان شود.