نماز کن فیکون :

برای رسیدن به حوائج مشروعه نماز کن فیکون بسیار مجرب است

و بزرگان دین بر خواندن آن اهتمام کرده و تاثیر آن را دیده اند و علت نام گذاری آن به نماز

کن فیکون این است که چنانچه فاصله بین مطلوب و نمازگزار شرق و غرب باشد به مطلوب

خویش خواهد رسید و کیفیت آن این است :

 

بعد از نماز عشاء ( در وقت شرعی نماز عشاء ) در شب جمعه به مکانی خلوت رفته و دو رکعت

نماز حاجت به جای آورد . در رکعت اول بعد از حمد سوره انعام را تا  ( و کنتم عن آیاته تستکبرون

آیه ۹۲ ) بخواند سپس رکوع رفته  و نماز را ادامه دهد و در کعت دوم حمد را به جای آورد و بعد از

آن سوره انعام را از   ( و لقد جئتمونا فرادی آیه ۹۴ ) تا اخر سوره بخواند سپس قنوت را به

جای آورد و نماز را تمام کند . بعد از نماز هزار مرتبه صلوات بفرستد و بعد از آن حاجت خویش را

از خداوند کریم طلب کند البته به حاجت خویش خواهد رسید

 

منبع : منتخب الختوم صفحه ۱۱۴ و ۱۵۵