نمازی برای جلب حاجت :

هر کس در شب برخیزد و بعد از نماز شب چهار رکعت نماز حاجت بخواند و در هر رکعت بعد

از حمد سوره مدثر را سه مرتبه بخواند و بعد از نمازها صد صلوات بفرستد و سپس حاجات خویش

را از خداوند طلب کند البته به حاجت خویش خواهد رسید

منظور از ۴ رکعت نماز - ۲ نماز  ۲رکعتی - هست

 

 منبع :منتخب الختوم صفحه ۱۱۳ و ۱۱۴