نماز برای ثروت بی حساب :

در بعضی از تفاسیر آمده است برای ثروتمند شدن به گونه ای که از حساب آن عاجز باشید

در سه شب جمعه پشت سر هم دو رکعت نماز بخوانید و در هر رکعت ده مرتبه سوره حمد

و یازده مرتبه سوره توحید و بعد از نماز صد صلوات بفرستید

 

منبع : گوهر شب چراغ جلد ۲ صفحه ۷۱ /  مخازن جلد ۱ صفحه