ختم سوره طلاق برای توسعه در رزق :

برای توسعه در رزق سوره طلاق را سه مرتبه در یک مجلس ( یعنی یک جا ) بدون فاصله

رو به قبله بخواند و با کسی صحبت نکند بسیار موثر است .