صاحب ثروت شدن :

هر کس بین نماز عشاء و زمان خواب ( بعضی گویند بین مغرب و عشاء ) ۱۰۶۰ مرتبه

بگوید یا غنی  صاحب ثروت خواهد شد در این ذکر ادعای تجربه شده است

 

 

منبع : منتخب الختوم صفح ۷۹ و معراج العارفین صفحه ۵۲