برای رسیدن به حاجات شرعیه :

برای رسیدن به حاجات شرعیه دو رکعت نماز بخواند و بعد از آن در یک مجلس هزار بار بگوید

 

کهیعص ( کاف ها یا عین صاد ) اِکفِنی حمعسق ( حا میم عین سین قاف )

اِرحَمنی سُبحانَ القادِرِ القاهِرِ الکافی

 

در این خصوص ادعای تجربه شده است

 

منبع : منتخب الختوم صفحه ۱۱۹