ختم یا علی :

با لباسی پاک و طاهر و  نیت خالص دو رکعت نماز حاجت بخواند و بعد صد صلوات بفرستد

و هر روزی ۱۰۰۰ مرتبه  یا علی  تا مدت ۱۱ روز بدون تعطیل بگوید  و روز دوازدهم را نگوید تا به

مطلب و مقصود خویش نایل گردد . زمانی که به حاجتش رسید هزار مرتبه باقی مانده را بگوید تا

آنکه مجموعا ۱۲۰۰۰ مرتبه شود . سپس دو رکعت نماز و صد صلوات نیز بفرستد این ختم به

تجربه ثابت شده و به هدف خواهد رسید

منبع : گلهای ارغوان جلد ۱ صفحه ۱۱۶