ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذاهم مبصرون
((چون اهل تقوى را از شیطان ، وسوسه و خیالى به دل فرا رسد همان دم خدا را به یاد آورند و همان لحظه بصیرت و بینایى پیدا مى کنند.))
طائف یعنى طواف کننده . چرخش بر دور یک محور را طواف مى گویند، در این جا منظور این است که طواف کننده بسیار کوشا پیرامون قلب و روح و فکر انسان پیوسته در حال گردش است بلکه بتواند راهى براى نفوذ به درون آدمى پیدا کند و انسان را از مسیر اصلى خودش منحرف نماید، ولى انسان به محض این که به یاد خداوند مى افتد این ذکر، وى را نسبت به دشمن بزرگش ، شیطان و وساوس وى آگاه مى کند و این حالت براى او مانند چراغى که ناگهان در ظلمتى روشن شود که همه جا را مى توان دید مى باشد، در این جا ذکر همان حالت است که انسان را در صورتى که توان مقابله با هواى نفس را داشته باشد و بتواند خود را کنترل کند، بینایى و بصیرت مى بخشد تا متوجه وسوسه هاى شیطانى باشد.
در روایتى وارده شده است که امام صادق (ع ) در معنى آیه مذکور فرمودند: ((درباره عبد است که تصمیم مى گیرد گناهى مرتکب شود، ناگهان به یاد خدا افتاده و خوددارى مى کند، و این است معناى ((تذکروا فاذاهم مبصرون ))

 

 


ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذاهم مبصرون
((چون اهل تقوى را از شیطان ، وسوسه و خیالى به دل فرا رسد همان دم خدا را به یاد آورند و همان لحظه بصیرت و بینایى پیدا مى کنند.))
طائف یعنى طواف کننده . چرخش بر دور یک محور را طواف مى گویند، در این جا منظور این است که طواف کننده بسیار کوشا پیرامون قلب و روح و فکر انسان پیوسته در حال گردش است بلکه بتواند راهى براى نفوذ به درون آدمى پیدا کند و انسان را از مسیر اصلى خودش منحرف نماید، ولى انسان به محض این که به یاد خداوند مى افتد این ذکر، وى را نسبت به دشمن بزرگش ، شیطان و وساوس وى آگاه مى کند و این حالت براى او مانند چراغى که ناگهان در ظلمتى روشن شود که همه جا را مى توان دید مى باشد، در این جا ذکر همان حالت است که انسان را در صورتى که توان مقابله با هواى نفس را داشته باشد و بتواند خود را کنترل کند، بینایى و بصیرت مى بخشد تا متوجه وسوسه هاى شیطانى باشد.
در روایتى وارده شده است که امام صادق (ع ) در معنى آیه مذکور فرمودند: ((درباره عبد است که تصمیم مى گیرد گناهى مرتکب شود، ناگهان به یاد خدا افتاده و خوددارى مى کند، و این است معناى ((تذکروا فاذاهم مبصرون ))