برای هر مطلب شرعی :

برای هر مطلب شرعی جزیی باشد یا کلی به تجربه رسیده است و آن این که سوره حمد را با

این دو آیه که ذکر می شود در مدت ده روز هر روزی یازده مرتبه بخواند که جمعا ۱۱۰ مرتبه خواهد

شد ( به عدد نام مبارک علی علیه السلام ) بخواند و آن دو آیه - آیه ۱۵۴ سوره آل عمران و

آیه ۲۹ سوره فتح است

بعد از این ها بگوید : رَبِّ سَهِّل و یَسِّر و لا تُعَسِّر عَلَینا

این عمل برای هر مطلبی مجرب است

بعضی گفته اند دعای اخر این است

رَبِّ سَهِّل و لا تُعَسِّر عَلَینا یا رَبِّ یا رَبِّ یا رَبِّ

 

منبع : ختوم و اذکار صفحه ۱۳۳ و ۱۳۴

منبع : تحفة الرضویة صفحه ۱۵۸