چند نکته در باب ازدیاد روزی :

 

۱- خواندن سوره والذاریات  در هر روز موجب ازدیاد روزی و عزت خواهد شد و این از مجربات

است

منبع : منتخب الختوم صفحه ۲۳ و ۲۴

 

۲- هر کس روز شنبه در ساعت اول روز ۱۰۶۰ مرتبه بگوید  یا غَنِی   توانگر گردد و شکی در آن

نیست

منبع : گلهای ارغوان جلد ۱ صفحه ۱۲۱ و ۱۲۲

 

۳-هر کس در اولین ساعات روز ۳۰۸ مرتبه بگوید  یا رَزّاق   روزی او فراوان گشته و به تجربه رسیده

از جایی که گمان ندارد روزیش خواهد رسید

منبع : منتخب الختوم صفحه ۸۱