فضیلت ختم دو روز روزه در ماه رجب :

از رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  روایت شده که فرمودند : هر که از ماه رجب دو روز را روزه

بگیرد آن کرامتی را که برای او در نزد خداوند است  توصیف کننده ای از اهل آسمان  و زمین نمی تواند

وصفش کند و برای او به مانند پاداش بدست آمده در طول عمر ده نفر از راستگویان نوشته می شود

که عمر آنان خیلی باشد در روز قیامت به مانند همه آنانی که ایشان شفاعت می کنند شفاعت

می کند و به همراه ایشان محشور میشود  تا اینکه وارد بهشت شده و از دوستان آنان می گردد