پاداش ختم دوازده روز روزه در ماه رجب :

 رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب دوازده روز را روزه بگیرد در روز قیامت

با دو لباس سبز از ابریشم و زربخت پوشانده می شود و به آن دو آراسته می گردد که اگر یکی از آنها به

دنیا آویخته می شود میان مشرق و مغرب زمین را روشن می سازد و جهان از مشک هم خوشبوتر

می شود