پاداش ختم پانزده روز روزه در ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب پانزده روز را روزه بگیرد در روز قیامت

در جایگاه ایمن شدگان می ایستد پس فرشته ای مقرب و پیامبر و رسولی بر او نمی گذرد جز اینکه

می گوید خوشا به حالت تو ایمنی مقربی مشرفی به تو غبطه می خورند ساکن بهشتی