پاداش ختم شانزده روز روزه در ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب شانزده روز را روزه بگیرد از اولین

کسانی می شود که سوار به مرکبی از نور شده و با آن در عرصه بهشت به سوی خانه رحمان می رود