پاداش ختم هفده روز روزه در ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند :هر که از ماه رجب هفده روز را روزه بگیرد  در روز قیامت

برای او  در صراط هفتاد هزار چراغ از نور می گذارند تا اینکه با نور آن چراغها از صراط به طرف بهشت

برود در حالیکه فرشتگان با خوش آمدگویی و سلام او را بدرقه می کنند