پاداش ختم بیست و چهار روزه در ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم  فرمودند : هر که از ماه رجب بیست و چهار روز را روزه بگیرد

هنگامی که فرشته مرگ در نزد او حاضر شود به صورت جوانی به او نشان داده می شود که به تن او

لباسی از ابریشم سبز بر اسبی از اسب های بهشت سوار  و به دست او ابریشم سبزی است که با

مشک ناب خوشبو شده و در دست او کاسه ای طلایی پر از نوشیدنی های بهشت می باشد . پس

موقع بیرون رفتن جان به او می نوشانند که سختی های جان کندن را بر او آسان می سازد آن گاه

روحش را در آن ابریشم می گیرد  پس از آن بویی پراکنده می شود که به مشام اهل هفت آسمان

می رسد و آن همیشه بر قبرش سایه می اندازد تا اینکه بر حوض پیامبر صل الله علیه و اله سلم

وارد شود