برکت در مال و اموال :

در کتاب شفاء الصدور به نقل از شیخ بهاء الدین  آورده شده است برای آنکه کیسه پول تو دارای

برکت شود هفت دانه جو را تهیه کرده  و بر هر یک ۷۹۰ مرتبه  فَتّاحٌ و رَزّاقٌ  می خوانی سپس آنها

را در کیسه پول یا صندوق که برای مخارج زندگی از آن استفاده می شود قرار بده مقداری پول که

عدد آن را نیز نمی دانی درون کیسه گذاشته و هر وقت که خواستی از درون کیسه پول برداشت کنی

بسم الله بگو و بردار و خرج کن و هر زمان که خواستی درون آن پول قرار دهی آنها را شمارش مکن

این کیسه برای تو موجب برکت خواهد شد

 

منبع : گلهای ارغوان جلد ا صفحه ۲۵