فهمیدن احوال در خواب

1 -  اسم زیر را بر روی یکی از انگشتان دست چپ خودت بنویس و نیت کن که چه چیزی را

می خواهی در خواب ببینی و بخواب

لا شرُ طهصصو شرُ

 

2 – دعای زیر را یک بار بر روی کاغذ بنویس یک بار هم بر روی پشت دستت . کاغذ رو بذار زیر بالشی

 که می خوابی و دستی را که این دعا رو بر روی آن نوشتی رو هم بذار زیر سرت و به یک پهلو بخواب

 هر چه را که نیت کنی در خواب خواهی فهمید

بسم الله الر حمن الرحیم سیهیهیام مجهه یا حی یا قیوم تمخیثا و تمشیثا اللهم مغفرتک

 اوسع من ذنوبی و رحمتک عند من علمی

 

3 - کلمات زیر را بر روی ناخن های دست راستت بنویس و بخواب  

افتادین

فرابیش

موهن

سوهن

سوهن