دفع مورچه

دستور اول :

به جهت دفع مورچه دعای زیررا بنویسید و در چهار گوشه منزل دفن کنید تمام مورچه ها محو میشوند

 

الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت فقالهم الله موتوا و لا حول

 و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم

 

دستور دوم :

به جهت دفع مورچه دعای زیررا موقع طلوع آفتاب بنویسید و در چهار گوشه منزل دفن کنید

 

سوم صوم صوم سوم صهو سو صوم دخل الباقی بتول رحل الباقی عثمان

 111 633 1 9 11 6 9 111 99