رفع خصومت

جهت رفع خصومت و دشمنی آیه ۱۷ سوره یس را نوشته و با خود نگه دارید

اگر می خواهید تا دیگران از خصومت و دشمنی دست بردارند اگر می توانید این آیه را

نوشته و به یکی از طرفین دهید و اگر نمی توانید فقط این آیه را نوشته و از آن نگهداری

نمایید  . ابتدا وضو بگیرید و نیت کنید و سپس شروع به نوشتن آیه نمایید به صورت زیر

بسم الله الرحمن الرحیم  وَمَا عَلَیْنَا إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِینُ