بدست اوردن دنیا و نعمات های آن

یا رازِقَ اَتِینِی بِالرِزقَ اِنَّکَ اَنتَ الوَهّاب

هر که بنویسد و  با خود دارد  دنیا از اطراف و جوانب روی به او آورد