برای مطیع شدن

هر که بعد از نماز صبح روز  جمعه بلا تکلم و بدون حرف زدن ۲۰۰ مرتبه یا رئوف بر شیرینی

بخواند وبه هر که دهد بخورد  مطیع وی گردد ان شاء الله