فایده حدیث شریف ولایت علی بن ابی طالب :

کرارا تجربه شده هر کس حدیث شریف

قالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وِلایَةُ عَلِیِّ بنِ ابَی طالب حِصْنِی‏  وَ مَنْ‏ دَخَلَ‏ حِصْنِی‏ أَمِنَ‏ مِنْ‏ عَذَابِی‏

را بر مریض بخواند خوب شود و اگر بر غش کرده بخواند به هوش آید و اگر بر کاغذ بنویسد

و در آب اندازد و از آن آب بخورند از درد خلاص خواهد شد

 

منبع : تحفة الرضویة ص 84 – خزائن ص 160

 


فایده حدیث شریف ولایت علی بن ابی طالب :

کرارا تجربه شده هر کس حدیث شریف

قالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وِلایَةُ عَلِیِّ بنِ ابَی طالب حِصْنِی‏  وَ مَنْ‏ دَخَلَ‏ حِصْنِی‏ أَمِنَ‏ مِنْ‏ عَذَابِی‏

را بر مریض بخواند خوب شود و اگر بر غش کرده بخواند به هوش آید و اگر بر کاغذ بنویسد

و در آب اندازد و از آن آب بخورند از درد خلاص خواهد شد

 

منبع : تحفة الرضویة ص 84 – خزائن ص 160