صلوات هم وزن عرش  

صلواتی که در عظمت و ثواب همانند عرش الهی هست و ثوابی بس عظیم دارد


رَبِّ صَلِّ عَلَیهِم زِنَةً عَرشِکَ و مادُونِه ، و مَلَاءِ سَمواتِکَ و ما فَوقِهِّنَ ، وَ عَدَدِ

اَرضیکَ و ما تَحتُهُنَّ و ما بَینِهُنَّ ، صَلوةٌ تَقَرَبَهُم مِنکَ زَلفِى ، وَ تَکُونَ لَکَ و لَهُم

 رَضِى ، وَ مُتَّصِلَةِ بِنظائِرهُنًّ اَبَداً

 

ترجمه :


پروردگارا! برایشان درود فرست ، هم وزن عرش خود و آن چه زیر عرش ‍ است (همه عالم )؛

 و مقدار آن چه آسمان هایت و آن چه در بالاى آن هاست را پر گرداند؛ و مقدار شماره زمین

هایت و آن چه در زیر آنها و میان آنهاست (را پر سازد)؛ درودى که ایشان را به کمال قرب تو

 رساند؛ و براى تو و ایشان خوشنودى ؛ و همیشه به مانندهاى آن ، درودها پیوسته باشد.