صاحب کتاب امان الاخطار مى گوید: ما دعایى را که براى رفع امراض داریم و به تجربه هم به

 اثرات آن رسیده ایم ، این است که بر کاغذى بنویسید:


یا من اسمه دواء و ذکره شفاء یا من یجعل الشفاء فیما یشاء من الاءشیاء، صل على محمد و آل

محمد و اجعل شفائى من هذا الداء فى اسمک هذا، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله

 یا الله یارب یارب یارب یارب یارب یارب یارب یارب یارب یارب یارب ، یا ارحم الراحمین یا ارحم

الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین

 یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین .


(اى کسى که نام مبارکت دواى هر درد، و یاد تو شفابخش دل ها و جان ها است ، اى توانایى که

 دواى درد را در هر چه بخواهى قرار مى دهى ، بر محمد و آل او رحمت فرست و شفاى این درد

 مرا، در این اسم مقدس قرار ده : یا الله یا الله ... الى آخر)

 منبع :بحارالانوار، ج 95،ص 67.