نماز برای گرفتن حاجت
 
امام صادق  علیه السلام  فرمودند :

اگر کسی می خواهد حاجت خود را از خداوند بگیرد نصف شب از خواب بیدار شود و چهار رکعت

نماز به نیت نماز حاجت بخواند و پس از نماز سجده شکر به جا آرد و بعد از فراغ از آن صد بار

 بگوید ماشا اللهُ آنگاه خداوند متعال به بنده خود ندا میدهد گه چقدر میگویی ماشا الله من

پروردگار تو ام و مشیت به سوی من است و در حقیقت قضاء حاجت تو را خواستم هر چه

 میخواهی بگو . حال میتوانید خواسته خود را بگویید .