جهت توانگری

جهت توانگری چهارشنبه ماه صفر هریک از سوره های انشراح و تین و نصر و توحید را هفت

بار بخواند توانگر گردد ان شاء الله

[ جمعه 1388/11/09 ] [ 2:47 بعد از ظهر ] [ فرهاد ]