دعای محبت

اگر خواهی کسی را به عشق خود مبتلا سازی نقش زیر را در روز دوشنبه در ساعت قمر

بنویس و در زمین دفن کن

 

9 8 1 4 3 4 ما ح                  9 11 22 5 9 1 8                  99 5 9 1 2 8

ــــــــــــــــــــــــــــ                 ــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــ

فلان بن فلان                       علی حب                     فلان بنت فلان