برای رهایی از مرض سخت :

امام رضا علیه السلام فرموده است : هر کس مرضش سخت باشد چنانچه هر روز ۱۰۱ مرتبه

یا واحِدُ  بگوید  از آن مرض خلاص خواهد شد

 

منبع : ختوم و اذکار  ص ۹۶