برای مریضی که اطبا از علاج او عاجز باشند :

مرحوم سقازاده واعظ می گوید : این عملی که ذکر می شود سری از اسرار است . اگر مرض کسی

سخت باشد و اطباء از علاج او عاجز باشند این طلسم را با مشک و زعفران نوشته و با آب باران یا گلاب

بشویند و به مریض بدهند تا بخورد به اذن خدا شفا می یابد . الله اعلم                                      

                                                  

 

یارحمن

۳۱۱

کل

۵۰

شیء

۳۱۱

و راحمه

۲۶۰

۳۱۲ ۲۵۱ ۳۱۲ ۴۹
۲۵۸ ۳۰۹ ۵۲ ۳۱۳
۵۱ ۳۱۴ ۲۵۷ ۳۱۰

       

تذکر : عدد ۳۱۰ باید بیرون جدول باشد و در کنار همان خانه مربوط به خود  . به دلیل اینکه نمی شد

در کنار جدول در اینجا وارد کرد مجبور شدیم در داخل جدول بزاریم .                                                           

منبع : سرالمستتر ص ۱۸۰