دو بال برای پرواز بر صراط و بهشت :

از حضرت رسول روایت شده است هر کس روز جمعه چهار رکعت نماز به جا آورد در هر رکعت بعد از

حمد ۵۱ مرتبه سوره توحید و ۵۰ مرتبه آیة الکرسی بخواند حق تعالی برای او در آخرت دو بال قرار

می دهد که بر صراط و بهشت هر جا که بخواهد پرواز کند

 

منبع : بحارالانوار ج ۸۹ ص ۳۶۷ ح ۶۲