برای گرفتن حاجت :

شب پنج شنبه و یا جمعه با سر برهنه دو رکعت نماز بخواند بعد از نماز دست ها را بلند کرده ۵۹۵ مرتبه

بگوید  یا حُجَّةَ الْقائِم  سپس به سجده رفته و ۷۰ مرتبه در سجده بگوید یا صاحِبَ الزَّمانِ اَغْثِنی

و حاجتش را بطلبد . این نماز در حاجت های مهم تجربه شده و اگر هفته اول برنیامد در هفته بعد دوباره

بخواند و اگر بر نیامد در هفته سوم انجام دهد که به طور حتم برآورده گردد .

 

منبع : تحفة الرضویة ص ۱۳۵