ختم سوره تکاثر :

از امام صادق علیه السلام منقول است که هر کس سوره تکاثر را ۲۲۵ مرتبه بدون فاصله به جای آورد

و خلوت باشد و بوی خوش به کار بندد و بعد از آن ۱۰۰۰ مرتبه صلوات بفرستد مرادش البته حاصل

خواهد شد

 

منبع : حاشیه خلاصة الاذکار - نسخه خطی