حفظ از خواری و ذلت :

فیض کاشانی روایت کرده است که در هیچ خانه ای هر روز سوره ی مبارکه ی  ق خوانده نمی شود

مگر آنکه صاحب آن خانه همیشه با روزی و سعادت و عزت می باشد و از ذلت و خواری محفوظ می ماند

و نقل شده مجرب و آزموده شده و تخلف ندارد

 

منبع : مفاتیح الحاجات ص ۳۲۸