ختم آیة الکرسی :

دوازده مرتبه آیة الکرسی را خواندن در سفر و غیرسفر مانند این است که دوازده لشگر مجهز برای

حفاظت از هر حادثه از جانب خداوند گماشته شود مجرب است

 

 

 

 

منبع : گلهای ارغوان صفحه ۸۲