اثار ختم سوره صافات در ازدیاد روزی :

بعضی از علما فرموده اند به تجربه ثابت شده خواندن سوره الصافات در هر جمعه

اثر عجیبی در ازدیاد روزی دارد . این مطلب در روایات متعدد ذکر شده است

منبع : مستدرک سفینة البحار جلد ۸ صفحه ۴۷۴

 

از جمله روایت زیر :

امام صادق فرمود :کسی که در هر روز جمعه سوره صافات را بخواند همیشه از هر آسیبی محفوظ

است هر بلایی در دنیااز او دور می گردد رزقش در دنیا به وسیع ترین حالت خود می رسد و خدا او

را در مال فرزند و بدنش از ناحیه شیطان رانده شده  و دشمن سرکش گرفتار نمی سازد.