امان از هلاکت :

مرحوم کفعمی در کتاب مصباح آورده است که هر کس لفظ بسم الله الرحمن الرحیم را بر درخانه سمت

کوچه بنویسد اگر چه کافر بابشد از هلاکت ( مرگ بد ) در امان می ماند

 

منبع : مصباح ص ۱۰۰