جهت هر حاجت شرعی :

جهت هر حاجت شرعی دو رکعت نماز هدیه به حضرت رسول صل الله علیه و آله به جای

آورد . بعد از سلام نماز ده صلوات بفرستد سپس ۳۰۰ مرتبه بگوید

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظیمِ وَ اَتُوبُ اِلَیه

بعد از آن حاجت خود را طلب کند که برآورده خواهد شد