پاسخ به سوالات دوستان :

 

پاسخ سوال خانم شهناز :

جهت آشتی کردن :

۱.برای اشتی کردن(ایه ی 115/سوره انعام) را سه بار بخوانید وبر روی انکس بدمید ،آشتی نماید

 واز کرده ی خود عذر خواهی می کند .مجرب است:«وتمت کلمة ربک....(تا) هو السمیع العلیم»

۲. از امام جعفر صادق(ع) منقول است که اگر کسی بخواهد میان دو کس صلح واشتی واقع شود

 سوره ی معارج را 80 بار بخواند.

۳-هر که می خواهد میان دوکس صلح بر قرار کند سوره ی (طه)را بخواند ،سخنش مورد قبول

دو طرف قرار می گیرد.

۴-اگر میان دو برادر یا خواهری یا رفیق یا خویشی کدورت واقع شده باشد بنویس سوره

مبارکه والتین  را تا اسفل السافلین بر قطعه نانی در وقت طلوع آفتاب یا طلوع قمر

نوشته و به او بخوراند و اسم آن ها را در آخر سوره به این طریق بنویس

ثُمَّ رَدَدناک فلان زاییده فلان  اسفل فلان زائیده فلان

به جای فلان اسامی را بنویس

 

پاسخ سوال خانم زهرا :

یعنی مطلب را در روی کاغذ بنویسید و سپس در اب جوش بیندازید و بزارید دم بکشه

و اگر اسم پدر طرف مقابل رو نمی دونید بنویسید آدم