دیدن چاره ی مشکلات در خواب  :

در اللئالی المخزونة از ائمه معصومین نقل است هر کس از شیعیان ما را مطلبی و مقصد عمده ای

باشد و به هیچ وجه چاره ی کار را نداند بعد از نماز عشاء هزار مرتبه یا کریم  وبعد از آن هزار بار صلوات

بفرستد و مطلب را قصد نماید و در بستر بخوابد در خواب او را خبر دهند و او را بر مقصود دلالت نمایند

و این از مجربات است

 

منبع : اللئالی المخزونة ص ۷۱